Predsednik gradske opštine Obrenovac, dana 25. januara 2018. godine, na predlog Komisije za bezbednost u saobraćaju na teritoriji gradske opštine Obrenovac sa sednice održane 18.01.2018. godine, na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09 i 99/11-dr. zakoni), Uredbe Vlade RS o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 8/12, 94/13 i 93/15) i na osnovu Pravilnika o načinu finansiranja projekata udruženja sredstvima budžeta gradske opštine Obrenovac VIII-01 broj 020-4/39 od 29.05.2015. godine, uz pribavljenu saglasnost Veća gradske opštine Obrenovac sa sednice održane 25. januara 2018. godine, upućuje

  POZIV
za podnošenje prijava
ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SU USMERENI KA UNAPREĐENJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC, A U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I PROGRAMOM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2017. GODINE

 

 1. Pozivaju se sva zainteresovana udruženja da podnesu prijavu za dodelu sredstava za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji gradske opštine Obrenovac.

U obzir će se uzeti projekti koji doprinose realizaciji sledećeg cilja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, i to:

 

 1. Podrška implementaciji najboljih programa udruženja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja  i preventivno promotivnih aktivnosti na teritoriji gradske opštine Obrenovac
 2. Podnosioci prijave moraju da budu udruženja registrovana u Agenciji za privredne registre sa sedištem na teritoriji grada Beograda u saglasnosti sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09 i 99/11-dr. zakoni) i koja, saglasno odredbama svog osnivačkog akta i statuta, ostvaruju ciljeve u oblasti saobraćaja, dok partneri u projektu mogu biti sva pravna lica.
 3. Podnosioci prijave dostavljaju sledeću dokumentaciju:
 • prijavni formular u elektronskoj i štampanoj verziji – potpisan i overen pečatom udruženja sa predlogom budžeta projekta koji je sastavni deo prijavnog formulara (u štampanoj verziji – potpisan i overen pečatom udruženja);
 • fotokopiju Statuta udruženja;
 •  potpisane i pečatirane protokole o saradnji sa svim partnerima na projektu (ukoliko postoje);
 • pozitivne reference (ukoliko ih ima, na primer: pisma preporuke i pisma podrške).
 1. Visina obezbeđenih finansijskih sredstava za podršku projektima udruženja je 3.000.000,00 RSD.

Maksimalan iznos za finansiranje ili sufinansiranje projekta udruženja je 3.000.000,00 RSD.
Podnosioci prijave mogu podneti najviše jednu prijavu.

Za ocenu svih pristiglih predloga projekata biće zadužena Komisija za bezbednost u saobraćaju na teritoriji gradske opštine Obrenovac.

 1. Komisija će izvršiti proveru ispunjenosti uslova za učešće na konkursu, obaviće stručni pregled i vrednovati predložene projekte, u skladu sa uslovima i kriterijumima konkursa.
 2. Komisija će listu rangiranja prijavljenih projekata utvrditi u propisanom roku, koji ne može biti duži od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 3. Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to:
 • posredstvom kurira ili ličnom dostavom na adresu: Gradska opština Obrenovac, Komisija za bezbednost u saobraćaju na teritoriji gradske opštine Obrenovac, ulica Vuka Karadžića 74, Obrenovac. Podnosioci prijave će dobiti dokaz o prijemu;
 • preporučenom poštom na adresu: Gradska opština Obrenovac, Komisija za bezbednost u saobraćaju na teritoriji gradske opštine Obrenovac, ulica Vuka Karadžića br.74, Obrenovac.

 

Koverat mora da sadrži naznaku:

Na prednjoj strani:

 • GRADSKA OPŠTINA Obrenovac
 • Komisija za bezbednost u saobraćaju na teritoriji gradske opštine Obrenovac

adresa: Vuka Karadžića br.74

NE OTVARATI
Na zadnjoj strani:

 • Naziv i adresa podnosioca prijave.

Koverat treba da sadrži prijavni formular (jedan original i jednu fotokopiju) sa pratećom dokumentacijom.

Prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili e-mail) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.

Svaka prijava koja dospe nakon krajnjeg roka, bez obzira na način dostavljanja, neće se razmatrati i neotvorena koverta biće vraćena podnosiocu prijave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Nije moguće naknadno upotpuniti dokumentaciju koja nedostaje.

 

 1. Rok za podnošenje prijava na Poziv je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
 2. Po završetku Poziva i obrade prijava Komisija će u roku od 15 dana od završetka Poziva utvrditi predlog liste predloženih projekata.

Na listu iz stava 1. ove tačke učesnici Poziva imaju pravo prigovora u roku od 3 dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i ista je konačna.

Po isteku roka za prigovor, odnosno po okončanju postupka po prigovorima Komisija će izraditi Izveštaj o sprovedenom Pozivu koji sadrži sve podnete prijave, predlog konačne liste predloženih projekata i predlog Odluke o izboru projekata koji će se finansirati iz budžeta gradske opštine Obrenovac.

Izveštaj se dostavlja Veću gradske opštine Obrenovac na usvajanje i utvrđivanje konačne  liste i predloga Odluke za dodelu sredstava.

Odluku o izboru projekata koji se finansiraju iz budžeta gradske opštine Obrenovac na osnovu konačne liste uz pribavljeno mišljenje Veća gradske opštine Obrenovac donosi predsednik gradske opštine.

Na osnovu Odluke o izboru projekata predsednik gradske opštine Obrenovac zaključuje ugovor o finansiranju projekata sredstvima iz budžeta gradske opštine Obrenovac i donosi rešenje o dodeli sredstava.

Svi kandidati se mogu informisati o rezultatima konkursa na oglasnoj tabli gradske opštine Obrenovac i na zvaničnoj internet prezentaciji gradske opštine Obrenovac.

Poziv će biti objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji gradske opštine, na oglasnoj tabli gradske opštine i u lokalnim medijima.

Prijavni formular se može preuzeti ovde.

Uputstvo za podnošenje prijava po ovom pozivu možete preuzeti ovde.

 

PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE  OBRENOVAC

VIII – 01 br. 020-4/ 8 od 25. januara 2018. godine

 

 

Ostavite komentar