Коначна ранг листа од 50 студената, за доделу студентских награда најбољим студентима са територије градске општине Обреновац у школској 2022/2023. години

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 23. марта 2023. године, на основу члана 55. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка), члана 24. Одлуке о студентским наградама (”Сл. лист града Београда”, број 12/14) и члана 58. Пословника Већа градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” број 6/13 и 12/15), разматрајући  предлог Коначне ранг листе студената за доделу студентских награда најбољим студентима са територије градске општине Обреновац у школској 2022/2023. години који је утврдила Комисија за образовање дана 20.03.2023. године по спроведеном Конкурсу расписаном Одлуком Већа градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/9 од 13.02.2023. године, донело је следећу

О Д Л У К У

  1. ПРИХВАТА СЕ Коначна ранг листа од 50 студената, за доделу студентских награда најбољим студентима са територије градске општине Обреновац у школској 2022/2023. години коју је утврдила Комисија за образовање дана 20.03.2023. године и студентима са ове листе се додељује студентска новчана награда у појединачном нето износу од по 72.000,00 динара.

Коначна ранг листа са именима награђених студената је саставни део ове Одлуке и по истој ће се вршити исплата студентских награда.

  1. Средства за исплату студентских награда ће се исплаћивати у 2023. години и то у две једнаке рате (прва рата у марту, а други део у јуну 2023. године), односно у зависности од могућности буџета градске општине Обреновац.

Председник градске општине на основу Коначне ранг листе и ове Одлуке, а у складу са Одлуком о буџету градске општине Обреновац и расположивим средствима буџета посебним решењем одобраваће исплате месечних рата додељених студентских награда.

  1. О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац.
  2. Ова Одлука је коначна.
  3. Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-02 бр. 020-3/  42 од 23. марта 2023. године

ПРЕДСЕДНИК

Милош Станојевић