Јавна презентација урбанистичког пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене – комплекса зелене пијаце

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене – комплекса зелене пијаце на катастарским парцелама бр. 165/1, 165/4, 169/1, 170 и деловима парцела 644 и 645 KО Обреновац

Јавна презентација обавиће се у холу зграде Општинске управе ГО Обреновац, Вука Kараџића 74, у трајању од седам дана, почев од 26.07.2021. године, закључно са 03.08.2021. године, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова
Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на званичној интернет страници ГО Обреновац (www.обреновац.рс).

Носилац израде Урбанистичког пројекта даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, дана 28.07.2021. године у згради Општинске управе ГО Обреновац, Вука Kараџића 74 (у холу).
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе (преко писарнице) Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсеку за урбанизам и заштиту животне средине Управе ГО Обреновац, ул. Вука Kараџића бр. 74, најкасније до 03.08.2021. године.

Пројекат можете преузети овде.

Јавна презентација урбанистичког пројекат кружне раскрснице улица Kраља Александра I, Kраља Петра I и улице Александра Аце Симовића

Урбанистички пројекат кружне раскрснице улица Kраља Александра I, Kраља Петра I и улице Александра Аце Симовића у Обреновцу на кат. парцелама бр. 1541, 1540 обе KО Обреновац, деловима кат. парцела бр. 1539/1, 643, 1539/10, 1539/6, 1032/2, 1032/3, 1571/1, 1571/4, 1532/1 све KО Обреновац и деловима кат. парцела бр. 650/1, 650/6, 650/3 све KО Рвати

Јавна презентација обавиће се у холу зграде Општинске управе ГО Обреновац, Вука Kараџића 74, у трајању од седам дана, почев од 26.07.2021. године, закључно са 03.08.2021. године, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова
Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на званичној интернет страници ГО Обреновац.

Носилац израде Урбанистичког пројекта даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, дана 29.07.2021. године у згради Општинске управе ГО Обреновац, Вука Kараџића 74 (у холу).

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе (преко писарнице) Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсеку за урбанизам и заштиту животне средине Управе ГО Обреновац, ул. Вука Kараџића бр. 74, најкасније до 03.08.2021. године.

Пројекат можете преузети овде.