ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА

Заменик председника градске општине Обреновац дана 29. априла 2021. године , на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац VII – 02 број 020-3/ 120 од 16.12.2020. године, на предлог Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац од 28.04.2021. године, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац са седнице одржане дана 29.04.2021. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА

1. Предмет позива и право учешћа

Предмет јавног позива је подношење пријава за доделу бесплатних дечијих ауто седишта родитељима чије је дете рођено у периоду од 01.01.2021. године до 01.05.2021. године. Подносиоци пријаве морају поседовати важећу саобраћајну дозволу.

Пријаву на овај позив могу поднети родитељи чије је дете рођено у периоду од 01.01.2021. године до 01.05.2021. године, који имају пребивалиште на територији градске општине Обреновац.

2. Услови за пријављивање:

Родитељи се могу пријавити на овај позив уколико испуњавају следеће услове:

Да оба родитеља имају пребивалиште на територији градске општине Обреновац (уколико је самохрани родитељ у питању неопходно је приложити доказ);

Да поседују моторно возило и да је исто у власништву једног од родитеља;

Да у 2020. години нису добили седиште од Градске општине Обреновац.

Максималан број ауто седишта који ће бити бесплатно додељени родитељима је одређен расположивим износом средстава у буџету градске општине Обреновац који је опредељен за ову намену и износи до 600.000,00 динара.

3. Документација за пријављивање

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања на јавни позив је:

  • Образац пријаве на јавни позив;

Доказ о пребивалишту оба родитеља на територији Градске општине Обреновац (очитане личне карте);

Потврда о висини примања за оба родитеља (просек за последња три месеца) или потврда Националне службе за запошљавање уколико је родитељ незапослен;

Доказ о власништву над моторним возилом (очитана саобраћајна дозвола);

Извод из матичне књиге рођених детета.

4. Одлука о избору

Одлуку о додели бесплатних ауто-седишта, доноси Председник градске општине Обреновац, на предлог Комисије за безбедност у сабраћају на територији градске општине Обреновац, која врши проверу приспелих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приспеле документације.

Предност ће имати самохрани родитељи, незапослени родитељи, као и родитељи са нижим примањима.

Уколико постоји већи број пријава које испуњавају услове овог позива од износа средстава предвиђених за ову намену у буџету градске општине Обреновац, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

5. Рок за подношење пријаве и начин пријављивања

Пријаве са припадајућом документацијом достављају се електронским путем преко пријавног формулара на сајту градске општине Обреновац који можете преузети овде. Пријава ће се евидентирати по датуму предаје.

Крајњи рок за достављање пријаве из овог јавног позива истиче закључно са 20. мајем 2021. године.

Непотпуне пријаве, као и пријаве пристигле након истека рока се неће узимати у разматрање.

Све информације у вези са овим јавним позивом могу се добити на телефон 011/8728-038.

Јавни позив објавити на огласној табли управе градске општине Обреновац и на сајту градске општине Обреновац.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII-01 број 020-4/ 30 од 29. априла 2021. године

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Милош Станојевић