Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Oзакоњење објекта ТЕНТ, за блокове А1 и А2, на катастарској парцели бој 1934/1 КО Уровци

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл. 30. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), а у складу са чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће (више…)