ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ НОСИОЦИМА РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2018. ГОДИНИ

Председник градске општине Обреновац дана 16.03.2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда” бр. 19/14 пречишћен текст и 73/14), тачке 2.1. предлога Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  градске општине Обреновац за 2018. годину VII – 02 број 020-3/ 19 од 01.02.2018. године и  члана 8. Одлуке о буџету  градске општине Обреновац  за 2018. годину  (“Сл. лист града Београда” бр. 103/17), на предлог Комисије за пољопривреду и село од 14.03.2018. године, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана  16.03.2018. године, доноси (више…)