ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ НОСИОЦИМА РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2018. ГОДИНИ

Председник градске општине Обреновац дана 16.03.2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда” бр. 19/14 пречишћен текст и 73/14), тачке 2.1. предлога Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  градске општине Обреновац за 2018. годину VII – 02 број 020-3/ 19 од 01.02.2018. године и  члана 8. Одлуке о буџету  градске општине Обреновац  за 2018. годину  (“Сл. лист града Београда” бр. 103/17), на предлог Комисије за пољопривреду и село од 14.03.2018. године, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана  16.03.2018. године, доноси

 

ПРОГРАМ

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ НОСИОЦИМА РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2018. ГОДИНИ

 

 1. Овим Програмом утврђују се корисници кредитне подршке, као и обим, услови и начин остваривања права на кредитну подршку кроз покриће трошкова камате на одобрене кредите корисницима у 2018. години.
 2.  Право на кредитну подршку под условима утврђеним овим Програмом имају физичка лица носиоци пољопривредног  газдинстава, уписана у  Регистар пољопривредних газдинстава, на територији градске општине Обреновац, а који по претходним Програмима подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја градске општине Обреновац немају дуговања или других неизвршених обавеза.
 3. Средства за ову намене планирају се у износу од 4.000.000,00 динара и биће обезбеђена  у буџету градске општине Обреновац.
 4. Кредитна подршка користи се за набавку обртних средстава, ситне пољопривредне механизације и мање реконструкције и адаптације пољопривредних објеката.
 5.  Износ појединачног кредита за пољопривредна газдинства  износи максимално 300.000,00 динара и зависиће од кредитне способности корисника, коју процењује  банка. У току године корисник може остварити право само по једном кредиту.
 6. Градска општина ће свим пословним банкама  које имају пословнице на територији градске општине Обреновац и банкама доставити јавни позив за достављање понуде за реализацију овог Програма. Обавеза банке је да понуду пошаље у року од 10 дана од дана пријема Јавног позива и Програма од стране градске општине Обреновац.
 7. Програм спроводи градска општина Обреновац и пословна банка која понуди најнижу номиналну каматну стопу и  прихвати остале услове кредитирања прописане овим Програмом.  Међусобна права и обавезе градске општине и пословне банаке  која је  прихватила  услове из овог Програма  уређују се уговором о пословној сарадњи који закључује председник градске општине Обреновац са овлашћеним лицем у пословној банци.
 8.  У циљу коришћења кредита у складу са овим Програмом, заинтересована лица, носиоци пољопривредних газдинстава преко Управе градске општине Обреновац – Одсека за инвестиције, подносе  писани захтев и пратећу документацију  за коришћење кредита и то:
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију легитимације пољопривредног газдинства, односно потврду о упису у регистар пољопривредних газдинстава.

Захтеви са пратећом документацијом градској општини се подносе најкасније до 02.04.2018. године.

Образац Захтева за остваривање права на субвенцију камате се може преузети ОВДЕ или у просторијама Управе градске општине Обреновац, у Канцеларији за пољопривреду, ул. Карађорђева број 6.

9. Након пријема појединачних захтева по редоследу доспећа извршиће се обрада истих  од стране градске општине Обреновац, након чега подносилац захтева од Комисије за пољопривривреду и село добија сагласност  да може код пословне банке са којом је градска општине Обреновац закључила уговор о пословној сарадњи отпочети поступак  тражења  кредита.

10. Понуда банке треба да садржи следеће елементе :

 1. Висину номиналне каматне стопе _______  %
 2. Висину накнада за обраду кредитног захтева ______ %
 3. Сагласност да рок отплате кредита буде 12 месеци;
 4. Сагласност да се кредит одобрава и исплаћује готовински у целости,  у динарима;
 5. Сагласност да је начин отплате главнице, једнократно о доспећу након 12 месеци;
 6. Сагласност да градска општина Обреновац камату субвенционише у целини, тако што плаћа камату у целокупном износу у текућем месецу за кредите реализоване у претходном месецу, по фактури и извештају банке;
 7. да инструменти обезбеђења кредита буду у складу са пословном политиком банке.

11. Градска општина ће са банком која достави најповољнију понуду и прихвати услове из овог Програма  потписати  уговор о пословној сарадњи, и сукцесивно вршити уплату  укупно обрачунате камате за  реализоване кредите. Рок за уплату обавезе градске општине Обреновац,  по основу камате  је 5 дана од дана  од добијања фактуре и обавештења са доказима о датим кредитима.

12. Задужује се Одељење за привреду и развој и Одељење за буџет и  финансије да по усвајању Програма од стране Већа градске општине Обреновац, реализује све активности везане за Програм.

13. Надзор над спровођењем овог Програма вршиће Комисија Већа градске општине за пољопривреду и село.

14. Овај Програм објавити на огласној табли градске општине Обреновац, у месним заједницама градске општине Обреновац и на сајту градске општине Обреновац.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 25 од 16. марта 2018. године

Председник општине обишао критичне тачке на водотоковима

Данас је председник Градске општине Обреновац Мирослав Чучковић извршио обилазак критичних тачака на водотоковима на територији општине. Чучковић је том приликом рекао да су апсолутно све реке које гравитирају на територији Обреновца у кориту и да су у благој стагнацији, али је напоменуо да још увек није завршен циклус падавина у Обреновцу као и да је најављено да ће следеће недеље падати снег. (више…)

ОДЛУКА о додели бесповратних средстава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2018. години

Председник градске општине Обреновац, дана 12. марта 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 5. Јавног конкурса VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 02.03.2018. године о додели бесповратних средстава из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину за 10 подносиоца пријаве на Јавни конкурс – прва фаза, донео је (више…)

Почела санација ударних рупа по градским улицама

Данас је предузеће ”Београд пут” започело санацију ударних рупа по градским улицама које су се отвориле након снега и хладног времена. Радници се тренутно налазе у Немањиној улици, а током марта ће бити саниране ударне рупе широм Обреновца. (више…)

Почела сезона пријављивања на међународне волонтерске кампове

Пријављивање на летње међународне волонтерске кампове почело је у понедељак 12. марта и врши се сваког радног дана у Канцеларији за младе општине Обреновац, уз претходну најаву на мејл mladi.obrenovac@gmail.com. (више…)

Пекара ”Пире”

Пекари ”Пире” потребан пекар

Телефон: 069/3321-657