Министар Недимовић посетио домаћинство Душана Стаменића у Стублинама

Четири млада обреновачка пољопривредника до 40 година старости су ове године као меру подршке добили бесповратна средства од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Тим поводом је министар Бранислав Недимовић данас посетио домаћинство Душана Стаменића у Стублинама.  (више…)

ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЈА РАЂАЊА ДЕЦЕ ФИНАСИРАЊЕМ ПОСТУПКА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Председник градске општине Обреновац, дана 13. фебруара 2018. године, сходном применом одредаба члана 13 став 4 Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/05, 72/09- др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 1 став 2 тачка и члана 9 став 4 Закона о финансијској помоћи породици са децом („Службени гласник РС“, број 16/02, 115/05 и 107/09), на основу члана 22 и 52. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 19/14 – п.т. и 73/14), донео је

ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЈА РАЂАЊА ДЕЦЕ ФИНАСИРАЊЕМ ПОСТУПКА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим посебним Програмом се уређују ближи услови, критеријуми, начин и поступак за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2018. години и начин извештавања  о наменском коришћењу додељених средстава.

Овим посебним Програмом утврђује се већи обим права од права утврђених Законом и повољнији услови за њихово остваривање, у циљу подстицаја рађања деце, укључивањем већег броја парова у поступак вантелесне оплодње.

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 2.

Критеријумими за  остваривање  права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су:

  1. да пар има држављанство Републике Србије;
  2. да пар има пребивалиште на територији градске општине Обреновац најмање годину дана пре подношења захтева и
  3. да је пар, уколико је жена млађа од 43 година, искористио право на три покушаја који се финансирају из средства обавезног здравственог осигурања.

Право учешћа немају парови који су остварили право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу средствима из буџета градске општине Обреновац у 2016. години, а који закључно са даном објављивања овог посебног програма градске општине Обреновац, нису доставили Извештај са рачунима здравствене установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње, као доказ о наменском трошењу додељених средстава.

III ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ

Члан 3.

Висина финансијске помоћи износи до 300.000,00 динара по пару и исплаћује се једнократно, у износу према профактури здравствене установе која ће вршити вантелесну оплодњу.

У истој календарској години финансијска помоћ се може доделити једанпут.

IV ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 4.

Уз захтев за доделу финансијске помоћи се прилаже:

  1. извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена од стране два сведока да пар живи заједно;
  2. уверења о држављанству Републике Србије пара;
  3. уверења о пребивалишту пара и фотокопије личних карти;
  4. профактура здравствене установе, која ће вршити вантелесну оплодњу, о висини средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње и решење о упису установе у регистар надлежне установе;
  5. потврда Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијале за град Београд, да је пар искористио право на три покушаја који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања, уколико је жена млађа од 43 година. Уколико је жена старија од 43 година, овај доказ није потребно подносити.
  6. Уколико поступак вантелесне оплодње спроводи инострана здравствена установа, документа те здравствене установе морају бити преведена од стране судског преводиоца.

Члан 5.

Захтев се подноси на писарници Управе градске општине, уз пратећу документацију, у затвореној коверти, са обавезном назнаком „Савет за здравље, социјалну и дечију заштиту на територији градске општине Обреновац“ – Захтев за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу“, у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог Посебног програма.

Савет, на основу критеријума утврђених овим Програмом и достављене документације саставља Извештај о спроведеном посебном програму здравствене заштите у циљу подстицања рађања деце финансирањем поступка вантелесне оплодње средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину са предлогом за избор парова за доделу финансијске помоћи за вантелесну оплодњу средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину.

Члан 6.

Решење о додели финансијске помоћи доноси председник градске општине Обреновац, на основу Извештаја o спроведеном посебном програму здравствене заштите у циљу подстицања рађања деце финансирањем поступка вантелесне оплодње Савета за здравље, социјалну и дечију заштиту на територији градске општине Обреновац председника градске општине Обреновац, у року од 15 дана од дана пријема Извештаја.

Против решења председника градске општине о признавању права на финансијску помоћ, се не може уложити жалба, већ се једино може покренути управни спор.

На основу решења из става 1. овог члана закључује се уговор између корисника средстава и градске општине, којим се уређују права и обавезе уговорних страна.

Додељена средства се на рачун корисника преносе на основу закљученог уговора.

Стручне и административно техничке послове за потребе спровођења овог Програма обављаће Одељење за привреду и развој Управе градске општине.

V НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Члан 7.

Корисник средстава је дужан да додељена средства користи искључиво за намену за коју су му додељена.

Доказ о наменском трошењу додељених средстава је извештај са рачунима здравствене установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је корисник дужан да достави  у року од 6 месеци од дана преноса средстава.

Уколико корисник средстава, у року из претходног става, не достави извештај са рачунима здравствене установе, сматраће се да средства нису наменски утрошена и против истог покренуће се поступак за повраћај пренетих средстава увећаних за законску затезну камату.

Члан 8.

Овај посебан Програм објавити на огласној табли Управе градске општине и на сајту градске општине а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII- 01 бр. 020-4/11 од 13.02.2018. године

 

 

 

Предлог листе пројеката поднетих по позиву за финансирање пројеката удружења усмерених ка унапређењу безбедности у саобраћају

Комисија за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац на седници одржаној 13.02.2018.године, на основу члана 9. Јавног позива и Упутства о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац за 2017. годину VIII-01 број 020-4/8 од 25.01.2018.године утврђује (више…)

Уређење корита реке Бељанице у Конатицама

Почетком године је Градска општина Обреновац кренула у свеобухватну акцију уређења и чишћења града. У оквиру те акције, пре месец дана је у селу Конатице започето чишћење околине и корита реке Бељанице које је претворено у дивљу депонију. Радови су при крају, а изводе се у дужини од 2 километра у сарадњи са Јавним комуналним предузећем ”Обреновац” и Јавним водопривредним предузећем ”Београдводе”. (више…)

Безбедност деце и грађана на првом месту

Пуштањем у рад интегрисаног система безбедности започета је реализација пројекта ”Safe city”. Члан већа градске општине Обреновац Предраг Јовановић је објаснио да је, као што сам назив каже, циљ пројекта да Обреновац постане апсолутно безбедан град. (више…)

Простор иза Хотела ”Обреновац” ће за две године бити потпуно непрепознатљив

Директор Јавног предузећа за изградњу Обреновца Милан Марошанин објаснио је данас да је план реконструкције и уређења бањског комплекса, популарно званог ”Цевка” измењен. Због реконструкције Спа центра у Здравствени центар, чији је завршетак планиран за јун ове године, прво ће се радити трећа фаза реконструкције ”Цевке”, којом је предвиђена градња приступне саобраћајнице и паркинга са 33 места који је заједнички за оба објекта. (више…)