Обавештење Министарства заштите животне средине

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09 – други закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), Министарство заштите животне средине, даје следеће: (више…)

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса  у области јавног информисања путем појединачног давања из буџета градске општине Обреновац

Председник Већа градске општине Обреновац дана 27.07.2018. године, на основу члана 27. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 30, 37 и 38. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 6. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2018. годину („Сл. лист града Београда“, број 103/17, 26/18 и 48/18), на предлог Комисије за културу од 17.07.2018. године, а по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 27.07.2018. године, донео је (више…)

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса  у области јавног информисања путем појединачног давања из буџета градске општине Обреновац

Председник Већа градске општине Обреновац дана 27.07.2018. године, на основу члана 27. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 30, 37 и 38. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 6. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2018. годину („Сл. лист града Београда“, број 103/17, 26/18 и 48/18), на предлог Комисије за спорт од 13.07.2018. године, а по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 27.07.2018. године, донео је (више…)

Захтев ЈКП Топловод ”Обреновац” за давање сагласности на Одлуку НО о измени и допуни Ценовника

На огласној табли Градске општине Обреновац објављује се захтев ЈКП Toпловод ”Обреновац” бр. 2018-5290/1 од 30.07.2018. године за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП Топловод ”Обреновац” за дванаестомесечно плаћање НО број XXXII-5/2018 од 27.07.2018. године, са образложењем, у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (”Сл. гласник града Београда”, 88/11 и 104/16). (више…)

Јавни конкурс за учешће Градске општине Обреновац у финансирању пројеката удружења из области пољопривреде средствима из буџета Градске општине Обреновац за 2018. годину

Председник градске општине Обреновац, дана 27. јула 2018. године, на предлог Комисије за пољопривреду и село од 03.07.2018. године, на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја градске општине Обреновац за 2018. годину VII-02 бр 020-3/19 од 01.02.2018. године, донео је (више…)

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције котла ББ -1880 у оквиру погонског објекта блока II ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА Б, на КП 99/6, 99/7, 99/8, 101 и 102 КО Ушће, ГО Обреновац, територија Града Београда

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта  ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Огранак ТЕ НТ из Обреновца, Богољуба Урошевића Црног 44, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за давање сагласности на  Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције котла ББ -1880 у оквиру погонског објекта блока II ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА Б, на КП 99/6, 99/7, 99/8, 101 и 102 КО Ушће,  ГО Обреновац, територија Града Београда, заведен под бројем 353-02-01522/2018-03 од 06.07.2018.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства  у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама  Градске општине Обреновац, Вука Караџића 74.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 17.08.2018. у 10h биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Градске општине Обреновац, Вука Караџића 74.

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24