Надлежност комуналне инспекције
Одељење за инспекцијске послове
Комунална инспекција
ул. Краља Александра I 10ц 
Телефон за информације:
011 8726-463, 011 8726-450

Комунална инспекција Градске општине Обреновац врши у првом степену све послове инспекцијског надзора, односно врши спровођење одлуке града, које се односе на комуналну делатност и то:

На основу Одлуке о одржавању чистоће контролише :

-           одлагање смећа на место (депонију) предвиђену просторним планом;

-           чишћење јавних површина;

-           превоз смећа и фекалија  уз стандардне мере превентиве;

-           одлагање смећа у контејнере и редовно пражњење истих;

-          недозвољено паљење смећа и бацање жара у контејнере;

-           недозвољено прање аутомобила  на јавној површини;

-          недозвољено остављање на јавној површини хаварисаних или нерегистрованих возила и прикључних машина и опреме;

-          недозвољено остављање на јавној површини  остатака биљне масе настале приликом кресања дрвећа и кошења траве;

-          одржавање чистоће јавне површине око градилишта од стране извођача радова;

-          недозвољено изливање отпадних вода на јавну површину;

-          недозвољено смештање  робе и амбалаже на јавној површини;

-          уклањање снега и леда са јавних површина;

На основу Одлуке о општем уређењу града контролише и належе:

-          да се не врши недозвољена продаја робе ван продавница и пословних објеката;

-          да се не исписују рекламе на јавним површинама;

-          да власници пословних објеката одржавају фирму у чистом  и исправном стању;

-          да се рекламе и огласне табле постављају на место где је то дозвољено;

-          да се излози на пословним зградама осветљавају правило;

-          да се јавни часовници одржавају исправно и уредно;

-          да се подземни пролази и уређаји у њима одржавају уредно, чисто и у исправном стању;

-          да се излози продавница одржавају чисто; - да се фасаде зграда и балкони одржавају чисто;

-          да се дворишта стамбених зграда одржавају чисто и уредно;

-          да се ограде око стамбнеих и пословних зграда одржавају чисто и уредно;

-          да се опрема за рекламирање и плакатирање одржава  чисто и исправно;

-          да се панои, стубови и витрине за рекламирање постављају са дозволом, на за то одређена места на јавној површини;

-          да се светлеће рекламе одржавају чисто и уредно;

-          да се јавни комунални објекти (телефонске говорнице, чесме, електрични стубови јавне расвете) одржавају уредно и чисто;

-          да се јавни ВЦ-и одржавају технички исправно и да испуњавају хигијенске услове;

-          да се терени за спорт одржавају уредно и у исправном стању;

-          да јавна комунална предузећа обезбеде уличне шахтове сигурносним поклопцима;

-          замену оштећених покопаца на шахтовима.

На основу Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама контролише и налаже:

-          да станари у својим становима не праве буку која угрожава околне станаре;

-          да се различите машине (радио, ТВ, музички уређаји) користе,а  певање и свирање у стану врши до одређене границе (собне јачине);

-          да се смеће и други отпаци не бацају по заједничким  просторијама;

-          да се не прљају или оштећују зидови у заједничким просторијама зграде;

-          да власници кућних љубимаца исте држе у складу са важећим прописима;

-          да се не узурпирају заједничке просторије;

На основу Одлуке о држању домаћих животиња контролише и налаже:

-          држање појединих врста животиња на територији општине;

-          да власници не изводе псе без повоца и заштитне корпе;

-          да се пси не пуштају да се слободно крећу;

         -      да се очисти јавна повшрина или заједничке просторије, које кућни љубимци запрљају;

На основу Одлуке о снабдевању града водом контролише и налаже:

-          да се вода из хидраната не користи за заливање пољопривредних култура;

-          да се вода из хидраната користи на легалан начин;

-           да се поставља легалан прикључак на водоводну мрежу;

-           да се омогући овлашћеном раднику водовода приступ водомеру;          

На основу Одлуке о радном времену конторлише и налаже:

     -          да се се пословни објекати (С.У.Р., С. Т. Р. итд.) придржавају важеће одлуке.

На основу Одлуке о начину и условима за постављање привремених објеката контролише и налаже:

-          да се објекти постављају у складу са прописима;

-          да ли постојећи објекти имају сва потребна одобрења за поставаљање;

-          да објекте користе власници локације, забрањен је пренос власништва локације на друго лице.